Att gestalta en mördare : En kvalitativ innehållsanalys av Jönköpings-Postens och Jminis rapportering om ett uppmärksammat brott.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Vi befinner oss i en tid där medielandskapet ständigt förändras och där aktörer tvingas göra anpassningar för att överleva. Inom journalistiken har det främst handlat om en övergång till ett mer tabloidiserat innehåll (d.v.s. sensationellt, personifierat och underhållande innehåll). Den här uppsatsen har därför syftat till att jämföra hur dubbelmorden i Hökensås och Norrahammar gestaltades av de två lokala tidningarna Jönköpings-Posten och Jmini år 2015; samt att undersöka om dessa gestaltningar varit tabloidiserade eller inte. För att svara på detta syfte har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys där medielogikens dramaturgi fungerat som analysmodell. Analysen och diskussionen har sedan ställts mot en teoretisk bakgrund av kriminaljournalistik, tabloidisering, gestaltningsteori och medieetik. Resultatet av denna analys kan delas in i tre delar. För det första fokuserade Jmini på brottet och gärningsmannen, medan Jönköpings-Posten fokuserade på utredningen. För det andra var Jmini ensidiga i sin rapportering, till skillnad från Jönköpings-Posten som presenterade flera perspektiv. För det tredje hade tidningarna stora likheter i hur de gestaltade brottsoffren, som i båda tidningarna fick ett begränsat utrymme. Resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden visade att båda tidningarna hade anpassat sitt innehåll till formatet. Dock hade Jmini gjort större anpassningar, vilka ibland bidrog till att publicitetsreglerna åsidosattes till fördel för medielogikens dramaturgi. Vår slutsats var att detta skulle kunna vara ett tecken på tabloidisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)