Den psykiska ohälsan under en pandemi : Hur påverkar boendesitutionen individer i Skaraborgs psykiska hälsa under covid-19?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sverige genomgår en pandemi och restriktioner kring bland annat socialt umgänge har uppstått. Detta har väckt intresset att undersöka konsekvenser för individens mående. Syfte: Denna studie ser till den psykiska ohälsan i Skaraborg och skillnader mellan boendesituationer och kön. Depression och generaliserad ångestsyndrom definierade den psykiska ohälsa som undersöktes i denna studie. Antaganden gjordes i relation till tidigare forskning att ensamboende och kvinnor upplever mer psykisk ohälsa än samboende och män. Metod: Urvalet bestod av invånare över 18 år bosatta i Skaraborg, totalt 611 respondenter besvarade enkäten som publicerades på den digitala plattformen Facebook. Dataanalysmetoder somg enomfördes var t-test, regressionsanalys och Cronbach´s Alpha. Resultat: Resultatet visade på ett samband mellan ensamboende och depression i jämförelse med samboende. Även att ensamboende kvinnor upplevde mer ångestsymtom än ensamboende män. Alkoholvanor och att tillhöra en riskgrupp undersöktes dessutom för att se om de påverkade resultaten. Ett samband upptäcktes mellan att dricka mer alkoho och mer depressiva symtom samt ångestsymtom. Cronbach´s Alpha visade på god reliabilitet för studiens huvudsakliga mätinstrument. Konklusion: Slutsatser för studien var att den psykiska ohälsan bör uppmärksammas i relation till pandemin, även skillnader i hälsa beroende på boendesituation och kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)