Maktrelationer innanför fängelsemurarna : En fältteoretisk studie av Orange Is the New Black

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Viktiga frågor konstrueras på olika sätt, inom fiktion, utefter producentens uppfattningar om världen. Genom att undersöka maktrelationerna kan man ta reda på vilken betydelse makt har i viktiga frågor som hat, ras, klass. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera hur maktrelationer opererar i den populärkulturella tv-serien Orange Is the New Black. För att utföra studien analyserades ett avsnitt, det sjunde ur säsong 4, som släpptes i juni år 2016. De frågeställningar som ställdes till materialet var: Hur konstrueras maktrelationer inom fältet Orange Is the New Black?”, ”I vilka situationer är dessa maktrelationer tydliga?”, samt ”Är dessa situationer positiva/negativa och i sådana fall på vilka sätt?”. Dessa frågeställningar utformades för att ge en helhetsbild av maktrelationerna inom avsnittet. För att utföra studien tillämpades Pierre Bourdieus klassperspektiv, där begreppen fält, habitus och kapital användes. I uppsatsen diskuterades även Marx definition av begreppet klass, då klass-begreppet är mest associerat till honom. Även Goffmans teori angående stigma användes för att kunna gå in med en förståelse av vad de utsatta kan ha för attribut som kan påverka hur andra ser på dem. För att utföra studien tillämpades även Bourdieus metodologi. Analysen visade att maktrelationer konstrueras på olika sätt. Genom att producenten skapar situationer där karaktärerna tävlar om makt och kapital får tittaren se vilken betydelse makt har inom viktiga frågor. Kamper om makt och kapital visades på flera olika sätt. Slutsatsen som drogs var att maktrelationer konstrueras på flera olika sätt, att dessa händelser och situationer inte enbart är negativa, utan även positiva och hur situationerna konstrueras kan påverka människors tankar då det är en populärkulturell serie som når ut till en massa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)