Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. Metod: Studien är en replikering av tidigare forskning av De Veirman m. fl. (2017) och har sin utgångspunkt i en kvantitativ forskningsdesign med en deduktiv ansats. Data insamlades med hjälp av en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 290 respondenter.  Resultat och slutsats: Resultatet av denna undersökning påvisade att ett högt följarantal inte nödvändigtvis har en positiv effekt på konsumentens köpintention. Det är dock av vikt att en influencers konto känns äkta genom att inte dölja följare/följer-antal, då denna information har en positiv påverkan på konsumenters attityd mot influencern. Resultatet visar därutöver att en microinfluencer har störst positiv påverkan på konsumentens köpbeteende. Studiens bidrag: Då denna studie konstaterar att microinfluencers har större inverkan på köpbeslut än macroinfluencers är det därav mer effektivt och lönsamt för företag att marknadsföra sig genom microinfluencers.  Förslag till vidare forskning: Då influencer marketing är ett fortsatt växande begrepp som tar allt större plats inom marknadsföring är det väsentligt att forskning inom området fortsätter bedrivas. Denna studie, som är baserad på en kvantitativ metod, besvarar om men inte varför statistiken ser ut som den gör. För att få en djupare förståelse för sambandet mellan den upplevda trovärdigheten och motivationen till köpbeslut hos respondenter är därmed en kvalitativ undersökning att rekommendera. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)