Bristen på kvinnlig kompetens : En kvalitativ studie om orsakerna till varför kvinnor lämnar IT-branschen samt vilka motivationsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som får kvinnliga medarbetare att lämna IT-branschen samt vilka motivationsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att få kvinnliga medarbetare att vilja stanna kvar. Studien har en kvalitativ utgångspunkt där sex kvinnor som har erfarenhet inom branschen deltog som informanter. Vad gäller vår första frågeställning rörande vilka anledningar som får kvinnor att lämna IT-branschen har vi kunnat utläsa att de faktorer som påverkar är ett bristande ledarskap, att mångfald inte återfinns i alla led, att det finns en jargong, att de känner sig annorlunda behandlade samt en mansdominerad kultur. Vår andra frågeställning behandlade vad som motiverar kvinnor att stanna kvar i branschen. Fyra faktorer har spelat störst roll och dessa var ett bra ledarskap, arbeta för ett gott syfte, att organisationen arbetar med jämställdhetsfrågor, arbetstrygghet samt lön. Den tredje och sista frågeställningen handlade om vad organisationer kan göra för att motivera sina kvinnliga medarbetare. Där var de mest förekommande anledningarna en god arbetsmiljö, vara medveten om olika behov och stöd, ge medarbetare möjlighet att påverka sitt eget arbete, visa uppskattning samt att ge kvinnliga medarbetare chans till att kunna utvecklas. Vår slutsats är att den största anledningen till att kvinnor väljer att lämna IT-branschen är på grund av en mansdominerad kultur, vilket i sin tur påverkar branschens bristande jämställdhet. Arbetsgivaren behöver vara medvetna om att förutsättningar och möjligheter skiljer sig mellan kvinnor och män vilket leder till att olika faktorer motiverar dem att stanna kvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)