Faktorer som påverkar informationsöverföringen från sjuksköterska till patient : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att informera patienter om deras vård men där forskning visar på att informationsöverföringen ibland brister. Patienten har rätt att få information enligt lag, där delad information även möjliggör för patienten att vara delaktig i vården och att information medför positiva effekter i utfallet av vården både före- och efter operation. Därför är det av vikt att belysa faktorer som påverkar den muntliga informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient. Syfte: Syftet är att belysa faktorer som påverkar informationsöverföringen från sjuksköterska till patient i en pre- och postoperativ vårdmiljö. Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt. Resultat: 12 underkategorier identifierades med faktorer som påverkade informationsöverföringen. Dessa faktorer kategoriseras under tre huvudrubriker: faktorer hos sjuksköterskan, utomstående faktorer och faktorer hos patienten. Slutsats: Flera faktorer påverkar sjuksköterskans informationsöverföring till patienter, som i sin tur påverkar både mängden information patienten får och hur information ges. Resultatet visar att sjuksköterskor lägger stort ansvar på patienten att klargöra om informationen är tillräcklig eller inte. Vidare forskning behövs för att kartlägga sjuksköterskans ansvar i informationsöverföringen, men också prioritering av informationsöverföringen i omvårdnadsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)