Hur kan i förstå drivkrafterna till insourcing? -En kvalitativ studie baserad på tillverkningsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: På senare år har affärsklimatet på den globala marknaden påverkats allt mer av omvärldsfaktorer, vilket lett till att företag börjat överväga insourcing som ett alternativ till outsourcing. Insourcing har även börjat uppmärksammas av media då det framkommit att företag ofta fattat förhastade beslut och misslyckats med outsourcing. Eftersom forskningen kring insourcing och dess drivkrafter är begränsad, saknas en fullständig förståelse för vad drivkrafterna till insourcing är.Syfte: Studien ämnar förstå drivkrafter till insourcing utifrån företag inom tillverkningsindustrin som kommer genomföra eller har genomfört insourcing. Detta med utgångspunkt i teorier lämpade för att förstå beslutsfattande.Avgränsningar: I denna studie har författarna valt att avgränsa sig till svenska små- och medelstora tillverkningsföretag verksamma på den svenska marknaden som genomfört eller kommer genomföra insourcing.Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där datan består av sex telefonintervjuer och en personlig intervju. Intervjufrågorna var utformade på ett semistrukturerat sätt för att skapa insikt och djupare förståelse för företags sourcingstrategier. Även en litteraturstudie har genomförts för att öka författarnas egna förståelse till insourcings drivkrafter.Resultat och slutsatser: Resultatet visar att kostnadsminimering varit den huvudsakliga drivkraften till insourcing utifrån både transaktionskostnadsteorin och institutionell teori. Där interna samverkande faktorer såsom ledtid och kontroll av försörjningskedjan samt omvärldsfaktorer varit påtryckande faktorer till att uppnå kostnadsminimeringen.Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning kan förslagsvis utgå från en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie för att fånga om insourcing är en trend och/eller för att urskilja drivkrafterna till insourcing för små- och medelstora företag var för sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)