Minerallagstiftningen - En undersökning av dess förhållande till egendomsskyddet och andra motstående intressen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Arvid Riemer; [2020]

Nyckelord: fastighetsrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Egendomsskyddet är en grundläggande rättighet som följer av både RF och EKMR vilka stadgar var och ens rätt till egendom. Regleringen är emellertid inte ovillkorligt tryggad, inskränkningar kan göras då ett allmänt angeläget intresse motiverar detta. Ett sådant angeläget allmänt intresse är gruvverksamhet, vilken regleras genom MinL, som berättigar inskränkningar i egendomsskyddet. Uppsatsen syftar till att analysera lagstiftarens avvägningar mellan olika motstående intressen då egendomsskyddet inskränks genom MinL. En rättsanalytisk och rättshistorisk metod appliceras för att möjliggöra syftets utredande. RF:s egendomsskydd har ständigt utvecklats till markägares förmån. Vid inskränkningar av denna rättighet krävs ett angeläget allmänt intresse som motiverar detta samt en proportionalitetsavvägning. I de fall då inskränkningar sker berättigas markägaren ersättning i olika omfattning beroende på om det är fråga om en expropriation eller rådighetsinskränkning. Var och en har också rätt att nyttja annans mark genom allemansrätten. Minerallagstiftningen har sina rötter i 1300-talets Sverige och speglar än idag efter drygt 700 års utveckling det starka intresse som staten har i gruvverksamhet. Principen om ”först till kvarn”, eller annars känt som inmutningssystemet, lever kvar än idag. Innebärande den som först gör anspråk på eller visar intresse för prospektering av mineraler är den som ges ensamrätt till detta. Denna rätt kan ges även då markägare motsätter sig sådana tillstånd. Trots gruvverksamheters stora miljöpåverkan vidtas inga vidare miljöprövningar för kartläggning av verksamhetens konsekvenser. Detta är en direkt följd av lagstiftarens intresse att inte tynga den redan ekonomiskt 4 kostsamma gruvverksamheten. Då vägs alltså två motstående allmänna intressen gentemot varandra, det ekonomiska intresset mot det miljömässiga. Det finns inget som tyder på att MinLs utformning idag strider mot vare sig RF eller EKMR. Däremot finns det potential för förändringar, som i bästa fall skulle leda till en utvidgad miljöprövning samt utökade rättigheter för markägare vid inskränkningar i egendomsskyddet berättigade genom MinL.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)