Omgivningsfaktorers inverkan på delaktighet i vården för patienter med afasi

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Delaktighet är förutsättning för god vård, och en rättighet för patienten. Delaktighet bygger på god kommunikation mellan vården och patienten. Personer med afasi efter stroke kan ha nedsatt förmåga att förstå information, och uttrycka behov och önskemål. För att de ska kunna delta i beslut om vård och behandling har de behov av extra stöd från omgivningen. Arbetsterapeuter som ofta möter patienter med afasi som följd av stroke kan ha nytta av att veta hur omgivningen kan anpassas för att stödja dessa patienter. Syfte: Belysa omgivningsfaktorer som kan inverka på delaktighet i vården för patienter med afasi, och hur dessa kan skapa förutsättningar för delaktighet. Metod: Litteraturöversikt.  Resultat: Omgivningsfaktorer som inverkar på delaktighet för patienter med afasi är fysisk och social omgivning, och vårdens system. Dessa faktorer kan antingen underlätta eller hindra delaktighet, både genom närvaro och frånvaro. Fysisk omgivning kan vara rums- och ljudförhållanden, och skriven information. Social omgivning är stöd från människor kring patienten, och deras attityder. System handlar om tillgång till service, vårdens arbetssätt och organisation. Diskussion: Kunskap, attityder och tillgång till information är viktigt för att skapa delaktighet för patienter med afasi. Tyvärr är vårdpersonal inte alltid medveten om detta. Vårdsystemet kan hindra delaktighet genom brist på tid, resurser, interprofessionell samverkan, och genom arbetssätt som ger litet utrymme för kommunikation och informationsöverföring, både till patienten och mellan medarbetare. Slutsats: Via kunskap om konsekvenserna av den språkliga nedsättningen kan större förståelse nås om hur omgivningen kan anpassas så att patienter med afasi, trots nedsatt språklig förmåga, kan göras mer delaktiga i vården. Detta kan vara en viktig uppgift för arbetsterapeuten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)