Att leva med stomi : - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Inför en stomioperation behövs stöttning och god information då personer som lever med stomi behöver anpassa kosten till stomi, lära sig stomibandagering och vara uppmärksam på eventuella komplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi.  Metod: Litteraturöversikt som bygger på artiklar med kvalitativ design. Elva artiklar blev godkända efter en kvalitetsgranskning för att säkerställa hög kvalité.   Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier och nio underkategorier.  Förändring i det vardagliga livet med underkategorier med underkategorierna; Inskränkningar i vardagliga praktiska aktiviteter, Positiv och negativ påverkan på det sociala livet och Positiv och negativ påverkan på sexualiteten. Förändrade känslor med underkategorier; Att få en förändrad självkänsla, Rädsla och oro och Att acceptera stomin. Stöd från omgivningen med underkategorier, Att få ett bra bemötande av vårdpersonal, Vikten av att få relevant information och Att få stöd av anhöriga. Slutsats: Att leva med en stomi kan vara en utmaning och leda till en sviktande självkänsla. Det kan också vara en lättnad då personer blir fria från tidigare svåra sjukdomar. Stöd av anhöriga är väsentligt för att bearbeta och acceptera sin stomi. Vårdpersonal bör visa respekt för att varje individs upplevelse av stomi är individuell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)