Vattenrening vid biltvätt : Exemplet Arla Foods i Kallhäll

Detta är en Master-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Författare: Joel Suokko; [2018]

Nyckelord: Petrit E; ZinkStop; sand; filter; biltvätt;

Sammanfattning: Denna rapport har undersökt några av de vattenreningsmetoder som används vid fordonstvättar i Sverige. Fokus har lagts vid kemisk-, biologisk-, elektrokemisk-, hydrocyklon-, jonbytar-, filter- och membranrening. Arbetet syftade till att finna en billig och miljövänlig metod som med lite underhåll skulle kunna användas, vid lastbilstvätten på Arla Foods mejeri i Kallhäll, för att möjliggöra recirkulering av tvättvattnet. Ett kolonnförsök med filtermaterialen natursand, Petrit E och ZinkStop utfördes för att undersöka materialens lämplighet att användas vid fordonstvättar. Ur reningssynpunkt utmärkte sig Petrit E som den enda filtermassan som klarade av att sänka tungmetallkoncentrationerna i vattnet under de befintliga gränsvärdena. Materialet bedömdes dock ha kortare livslängd än ZinkStop vilket gör att dess miljömässiga och ekonomiska hållbarhet därför inte bedömdes vara lika god som ZinkStopens. ZinkStop uppvisade god rening av de flesta problematiska metaller som släpps ut från fordonstvättar. Dock gav materialet ett högt initialt kromutsläpp då vatten pumpades genom det. Detta gör att materialet riskerar att överskrida anläggningens gränsvärden. Natursanden uppvisade betydligt lägre reningsgrad för de uppmätta parametrarna. För att Arla Foods ska uppnå en låg driftkostnad och minska kemikalieförbrukningen för sin fordonstvätt rekommenderas ett biologiskt reningssystem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)