Patienters upplevelse av och preferenser för delaktighet i vården : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Hälso- och sjukvården har enligt lag ansvar att främja patientens delaktighet och självbestämmande. Trots detta uppstår brist i kommunikationen mellan patient och personal och upplevelser om att patienter inte får vara delaktiga i sin vård skapas. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är dennes uppgifter att kunna planera och genomföra omvårdnad i partnerskap med patienten och samverka i team för ett gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård. Det finns flera faktorer som kan påverka upplevelsen av delaktighet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad patienter har för upplevelser av och preferenser för delaktighet i sin egen vård. Metod: En litteraturöversikt med deskriptiv syntes av 13 vetenskapliga artiklar. Databasen PubMed användes vid datainsamlingen. En granskningsmall från SBU har används för att bedöma kvaliteten på artiklarna. Resultat: Resultatet delas upp i två teman: Upplevelser av delaktighet och preferenser för delaktighet. Vissa patienter hade goda upplevelser av delaktighet där ett teamarbete tillsammans med sjukvårdspersonalen och god information spelade stor roll. Andra patienter hade dock negativa upplevelser av delaktighet på grund av brister i relationen med personal, informationen och organisationen. Patienternas preferenser för delaktighet var att ges mer information kring sitt tillstånd och planering av vård och behandling. De ville även bli lyssnade på och sedda som individer och inte reduceras till sin sjukdom. Slutsats: En fungerande relation mellan patient och personal samt lättillgänglig och personanpassad information är vitalt för patientdelaktigheten. Ett personcentrerat förhållningssätt har potentialen att uppnå detta vilket möjliggörs av en välbemannad och välorganiserad sjukhusmiljö. Ytterligare forskning om patientdelaktighet behövs för att kunna dra starkare slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)