Apple Inc. : En marknadsdriven organisation med Steve Jobs i fokus.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Kundens behov och värderingar förändras ständigt, vilket har medfört att fokus på bådemarknadsföring och management behövs för att kunna överleva konkurrensen påmarknaden. Marknadsföringskonceptet har dock varit en paradox när det gällermanagement. Det krävs exceptionellt mycket av det interna ledarskapet för att motiveratill kund- och marknadsorientering. I många årtionden har chefer blivit uppmanade att”vara nära kunden”, ”sätta kunden i toppen av organisationsplanen” och definiera ettverksamhetssyfte med att skapa och behålla nöjda kunder.Syftet med denna studie är att undersöka Apple Inc.’s marknadsfokus och hur Steve Jobsledarskap influerade företaget och hur han påverkade organisationensmarknadsorientering. Resultatet ska vara till hjälp för att se vad det är som skiljer dennaorganisation från andra och om nya insikter kan utvecklas. Uppsatsen bygger på endokumentationsstudie där vi jämför vår egen utformade teoretiska modell med vårtempiriska resultat, det vill säga det insamlade materialet.Av studien framgår det att Apple Inc. har en väldigt annorlunda ledning och kulturjämfört med de konkurrerande företagen, och ändå fungerar företaget så bra att de idagtoppar sina konkurrenter inom PC-industrin. Steve Jobs var en karismatisk ochtransformerande ledare som visste vad kunderna ville ha och han kombinerade designmed användarvänlighet. Tack vare att Apple fokuserar på få produkter, till skillnad frånandra konventionella elektronikföretag, har de lyckats lägga ner mer tid och fokusera påatt göra den aktuella produkten ännu bättre. Apple gör något som få företag gör, och detär att de skapar en identitet där kunderna kan koppla sig till företaget och produkterna.Steve Jobs vilja att tjäna pengar gjorde att han struntade i konkurrenterna och gick sinegen väg. Genom hans förmågor fick Apple många konkurrensfördelar på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)