Följsamhet till sederingsrutiner efter implementation av sederingsskalan RASS - En retrospektiv journalstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning får ofta sedering. Genom att använda sederingsskalor och införa rutiner kan översedering undvikas och tid i respirator och vårdtid minskas. RASS är en sederingsskala som nyligen blivit översatt till svenska och som nu används på flera svenska intensivvårdsavdelningar. Denna retrospektiva journalstudie undersökte följsamheten till sederingsrutiner på en intensivvårdsavdelning där RASS nyligen införts. Enligt rutinerna skulle patienter som fick sederande läkemedel ordineras sederingsgrad utifrån RASS en gång per dygn och bedömas tre gånger. Studien visade att 24.5 % av patienterna ordinerades sederingsgrad enligt rutinerna och 39.6 % bedömdes enligt rutinerna. Följsamheten minskade över tid, fem månader efter det att rutinerna införts var det fler patienter som inte fick någon ordination alls under den tid de var sederade jämfört med direkt efter att rutinerna införts. Utifrån resultatet ses ett behov av ytterligare insatser för att öka följsamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)