Flippers on the real estate market

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning:

En flippers roll på marknaden avser individer som köper bostäder- och fastigheter, antingen

på den nya marknaden eller på eftermarknaden, i syfte att tjäna på bostäderna och därmed

aldrig flytta in i dem. Deras investeringar kallas för spekulantköp och har blivit vanligare de

fem senaste åren. En flippers effekt på bostads- och fastighetsmarknaden är att dem skapar

och påverkar marknadens prissättning. Denna studie har använt en induktiv forskningsmetod

som kombinerar litteraturstudier och en empirisk ansats i form av intervjuer. Det har gjorts

tre intervjuer med Boklok, Abacus och Järntorget bostad. Även intervjuer med FMF och

teoretiker Hans Lind. Flippers investerar som mest i centrala Stockholm enligt antydning från

FMF och är aktuella på båda marknaderna: den nya marknaden och eftermarknaden. Generellt

finns ingen negativ syn på flipping, men farhågor existerar kring hur affären görs och i vilken

utsträckning den kan påverka andrahands köpare och vad som skulle hända om marknaden

vänder – och då hur konsekvenserna av flipping lägger sig hos byggherrarna. Resultatet visar

att flipping kan medföra negativa konsekvenser i köpprocessen vid nyproduktion som medför

störst risk om marknaden svänger, samt hos andrahandsköpare som kan få problem efter

tillträde då flipping gjorts under felaktiga premisser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)