Kvalitativ studie: svenska pensionsinstitut : Internationell investeringsstrategi mot fastigheter

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Det finns det goda argument för internationell portföljdiversifiering: marknader rör sig inte synkroniserat och genom att exponera mot olika marknader minskar den totala risken i portföljen. Mogna kapitalmarknader, där stora institutionella investerare har ett strukturellt överutbud av kapital, kan välja att förflytta en del kapitalöverskottet utomlands. Genom att flytta kapital till andra tillväxt- eller utvecklingsstäder, kan lika eller bättre avkastning erhållas samtidigt som risken i portföljen diversifieras. Internationell diversifiering medför även en del hinder och risker, men många av dessa har idag minskat i betydelse. En framgångsrik strategi syftar därför till att maximera fördelarna, samtidigt som man försöker undvika eventuella risker och hinder.I tidningen fastighetsvärden skrevs hösten 2016 att ”Svenska fastighetsbolag förvärvar utomlands i en takt som vi inte upplevt sedan i slutet av 1980-talet. Fastigheter för 250 miljarder i 25 länder kontrolleras av 40 svenska bolag”. Medan svenska pensionsinstitut direkt eller via dotterbolag eller delägda bolag redan är stora aktörer på den svenska fastighetsmarknaden, kan man i efterdyningen av finanskrisen 2008, se mer av diversifiering mot såväl den internationella fastighetsmarknaden. Uppsatsen tar upp frågor kring hur och om man idag gör fastighetsförvärv utomlands med mindre risk och vilka förutsättningarna är för att genomföra en sådan övergång. Resultatet av den kvalitativa studien har därefter berikat till svar för huvudsyftet med den här uppsatsen; att ta reda på orsaken till det växande intresset för internationell diversifiering bland svenska pensionsinstitutioner. Den växande internationella diversifiering, har visat att man hittat en gynnsam strategi för att överkomma många av de hinder och risker en sådan övergång medför. Varför man väljer att investera utomlands kan således förklaras i två steg: den underliggande anledningen och den underliggande orsaken. Anledningen är att man vill diversifiera den totala portföljrisken och finna en stabil långsiktig avkastning. Orsaken är att Sverige har haft en lång och god tillväxt som inte är säkrad för framtiden, att det råder stor konkurens på en liten marknad som Sverige och att pensionsinstituten har ett kapitalöverskott.  Alternativet är därför att söka sig utomlands, och då Sverige redan genererar god avkastning, har det mer handlat om att diversifiera genom olika sektorer på liknande ekonomiskt stabila marknader. Det innebär marknader som Finland, Tyskland och England genom att ingå partnerskap med lokala managers, vilket i en sådan internationell övergång verkar riskminimerande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)