Successiv Kalkylering Successivprincipen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Sammanfattning: I den här tekniska rapporten försöker författarna att lyfta fram ett alternativt sätt att kalkyleraprojekt inom näringslivet. Metoden kallas successiv kalkylering eller successivprincipen.Allt för många projekt är komplexa och det är ofta som kalkylerna inte stämmer. Med den härmetoden förenklar man inte projektens komplexitet, utan bryter ner osäkerhetsfaktorerna såatt man därefter ser projektet med neutrala ögon. På så sätt har beställaren möjligheter att taställning till hinder som kan äventyra hela projektet. Därefter kan man välja att gå vidare medprojektet fullt medveten om eventuella osäkerheter eller avstår från att genomföra projektet.Om man går vidare med projektet kan man ta fram handlingsplaner i ett mycket tidigt stadiumoch förebygga kostsamma misstag.Rapporten utgörs av en större litteraturbakgrund. Det gör att läsaren kan tillgodogöra sig denteoretiska bakgrunden till successiv kalkylering. Därefter ger författarna några konkretaexempel som baseras på verkliga situationer. I kapitel fem har författarna intervjuat Sverigesfrämsta expert inom successiv kalkylering och även personal på Ringhals.Avslutningsvis redovisar författarna sina slutsatser och de erfarenheter som de hartillgodogjort sig genom att utföra detta examensarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)