Marknadsföring och samverkan inom svenska destinationer : En kvalitativ studie kring hur tio svenska destinationer arbetar med internationell marknadsföring och samverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika svenska destinationer genom intern samverkan marknadsför sig gentemot internationella besökare och vilka eventuella utvecklingsområdet som finns på denna front. Detta kommer göras genom en jämförelse av hur olika svenska destinationer arbetar för att marknadsföra sig till internationella besökare och hur olika turistrelaterade företag samarbetar inom den lokala destinationen.

I denna undersökning har en kvalitativ metod med en induktiv ansats för att få en ökad förståelse över hur tio olika destinationer i Sverige arbetar för att marknadsföra sig internationell, hur de inom destinationen samverkar för att uppnå målen inom turistindustrin och på vilket sätt sociala medier används i detta arbete. Denna studie fokusera på samverkan och internationellt marknadsföringsarbete.

Denna studie indikerar att Visit Sweden har en betydande roll för den internationella marknadsföringen av de svenska destinationer som medverkat i denna studie. Större delen av de tillfrågade respondenterna samarbetar på olika sätt med Visit Sweden för att nå ut till bestämda internationella marknader. Studien konstaterar fortsättningsvis att det regionala destinationsbolaget, Tourism in Skåne har stor betydelse för marknadsföringen av de skånska destinationerna som medverkat i denna studie. Studien indikerar att den nationella strategin 2020 är central för att skapa samarbeten mellan olika aktörer inom de tio undersökta destinationerna och att denna strategi visat sig framgångsrik för att samtliga aktörer på destinationerna ska arbeta mot gemensamma mål och utveckla turismen på ett lönsamt och hållbart sätt. Vid denna undersökning hittades även ett antal utvecklingsområden gällande marknadsföringen på dessa destinationer, den största utmaningen består av att ta ställning till den snabba globaliserings- och digitaliseringsprocessen som definierar det moderna samhället. Undersökningen har dessutom visat att samtliga tio destinationer lägger sitt fokus på den digitala marknadsföringen och att sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram används för att skapa långsiktiga relationer med kunderna och finnas tillgänglig på kundens plattformar. Fortsättningsvis används sociala medier som kanaler för att skapa ett engagemang bland de potentiella kunderna samt för att länka potentiella besökare vidare till destinationernas egna hemsidor och sprida marknadsföringskampanjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)