Genusperspektiv i NO-klassrummet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkar i NO-klassrummet. Lärarens sätt att agera i klassrummet påverkar elevers engagemang, delaktighet och inkludering i undervisning. Normer som lever kvar än idag bidrar till att naturvetenskap upplevs som ett mer maskulint ämne. Studier påvisar att flickor blir mer exkluderade i NO-klassrummet och att deras talutrymme är betydligt mindre än pojkars. Trots flickors mindre dominans i undervisning får de högst resultat i samtliga NO- ämne enligt PISA. Pojkar har enklare att identifiera sig med ämnet i grundskolan och tillhör majoriteten av de som väljer naturvetenskapen vidare i yrkeslivet. Det finns ett dominerande kön inom naturvetenskapen men även den socioekonomiska bakgrunden har en inverkan på hur elever bemöts och utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)