Framtagning av PPAP dokumentation för fordonsindustrin

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Författare: Jonatan Burman; Fredrik Jonsson; [2011]

Nyckelord: PPAP; FMEA; Styrplan; Processkartläggning;

Sammanfattning: Detta examensarbete är en del i högskoleingenjörsutbildningen vid linneuniversitetet i Växjö. Arbetet är utfört på Ackurat Industriplast AB i Lammhult. Syftet med arbetet är att ta fram samt utveckla fyra av kravelementen i Production Part Approval Process (PPAP) dokumentationen. Kravelementen vilka ingår inom ramen för detta arbete är flödesschema, process FMEA, styrplan samt kontrollinstruktioner. Ackurat har kunder inom fordonsindustrin, dessa kunder ställer höga krav på kvalitén hos produkterna från sina leverantörer. Denna kvalitetssäkring sker dels genom att leverantören skall följa krav ur ISO/ TS 16949 standarden där PPAP är en del av kvalitetssäkringen. Detta innebär att för varje nytt uppdrag så skall PPAP dokumentation bifogas tillsammans med ett utfallsprov. Ackurat upplever att den dokumentation som finns i dagsläget är bristfällig och i behov av uppdatering. Resultatet är utarbetat genom kartläggningsmetoden ” walk through” där en fallstudie av processer har använts . Informationen om processerna har insamlats genom observationer och intervjuer med personal i processerna.  Denna empiristiska information om Ackurats processer har sedan analyserats samt sammanställts med litteraturstudien i teoridelen. Examensarbetet resulterade i fem olika flödesscheman för att illustrera det verkliga flödet i Ackurats processer. Process FMEA utarbetades och åskådliggör felmöjligheter i processflödet. Genom kartläggningsarbetet sammanställdes en styrplan där alla kontroller i processerna ingår. Slutligen utarbetades kontrollinstruktioner för de kontroller som sammanställts i styrplanen.    Arbetet med kartläggningsarbetet av flödesschemat var en viktig del av genomförandet. Detta berodde på att följande dokument är uppbyggda från det aktuella flödesschemat. Stort fokus har således lagts i utvecklandet samt valideringen av de olika flödesschemana. Vid analys av dessa dokument kom författarna fram till att utformade dokument uppfyller syftet samt målen för arbetet. Denna slutsats framgick genom validering med berörd personal på Ackurat samt handledare. Likaväl som att framtagna dokument kan användas i PPAP dokumentation till Ackurats kunder så kan dokumenten användas till det interna förbättringsarbetet i företagets processer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)