Att vara sjuk för någon annans skull : En litteraturstudie om att tidigt upptäcka föräldrar med Münchausen Syndrome by Proxy

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Munchausen syndrome by proxy (MSBP) är en psykisk sjukdom som drabbar föräldrar där barnet/barnen blir offer. Föräldrarna, ofta modern drivs av uppmärksamheten de får av sjukvården. Föräldrarna manipulerar sjukvårdspersonalen då de ofta blir indragna i misshandeln genom diverse behandlingar/ingrepp. Svårigheter med att påvisa misshandeln för allmänsjuksköterskan/sjukvårdspersonalen är svår då det sker i det tysta samt att kunskapen kring MSBP är liten. Vid all misstanke om att ett barn far illa har sjukvårdspersonalen anmälningsplikt och på så sätt kan barnens rättigheter enligt Barnkonventionen skyddas. Syfte: Syftet var att undersöka faktorer som kan leda till tidig upptäckt av förälder med MSBP. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på case studies/case reports som innehåller narrativa berättelser som bygger på empiri och induktiv ansats. Litteraturstudien genomfördes utifrån Polit och Becks (2017) niostegsanalys.   Resultat: Fyra kategorier framkom. Vanliga symtom hos barnen, vanliga undersökningar av barnen, vanlig behandling av barnen samt beteenden hos barn respektive föräldrar. Slutsats: De faktorer som vårdpersonal ska vara uppmärksamma på är barns beteendeförändringar och förseningar i utvecklingen, föräldrar som för barnets talan, som ej lämnar barnets sida på sjukhuset samt vill ta och lämna in egna provmaterial från sitt barn. En annan faktor är familjer som frekvent söker vård för sitt barn eller varit inlagda trots att ingen sjukdom kunnat diagnostiseras eller bekräftats till följd av de diffusa symtomen som funnit hos barnen. Ytterligare en faktor är familjer som har haft många vårdkontakter och flyttar ofta. För att denna medvetenheten ska finnas behöver kunskap kring Münchausen Syndrome by Proxy spridas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)