HR -utövares utmaningar i Covid -19 krisen : Subjektiva upplevelser av utmaningar i krisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Covid-19 krisen har påverkat hela världen på flera olika sätt däribland organisationer och HR-utövare. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för de utmaningar HR-utövare upplevt i samband med Covid-19 krisen och deras upplevelse av hur tidigare erfarenheter och organisatorisk krisberedskap påverkat utmaningarna. Covid-19 krisen skapade en unik möjlighet att undersöka HR i förhållande till krissituationer. Studien genomfördes med nio HR-utövare från en och samma region, som helt eller delvis arbetade med strategiska HR-frågor. För att samla in empiri tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes, intervjuerna analyserades genom en tematisk analys där fyra övergripande teman med tillhörande subteman utformades. Resultatet visade på utmaningar i att ställa om och ha ett kristänk, kommunicera och sprida information, säkerställa en god arbetsmiljö, bibehålla effektivitet, hantera ovisshet och oro samt att se till att organisationen var bemannade trots ökade sjuktal. Resultatet visade även att erfarenheter och organisationens krisberedskap på något sätt hade påverkat respondenternas upplevelser av vilka utmaningar de sett och för hur de hanterats. Teori och tidigare forskning som presenterats har lagt fokus på krisberedskap, krishantering och HRs roll vid krisarbete. Tidigare forskning om HR-utövares upplevelser av utmaningar kopplat till krissituationer har däremot inte gått att finna, därmed kan studiens resultat ha bidragit till nya perspektiv inom området. Slutsatserna som dras är att tidigare erfarenheter och krisberedskap kan ha betydelse för hur HR-utövare upplevt utmaningarna i Covid-19 krisen och att utmaningar kan vara svåra att undvika trots att förberedelse och erfarenhet finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)