Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning- En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning - En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher Seminariedatum: 2018-05-31 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå i, 15 HP Författare: Dalal Haciy, Madelene Norbo och Frida Olofsson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Goodwill, Kassagenererande enheter, Redovisning, IFRS och Nedskrivning. Syfte: Syftet är att undersöka vilken roll branschtillhörighet spelar vid redovisning av goodwill med utgångspunkt i nedskrivningar och kassagenererande enheter samt påvisa varför skillnader uppkommer mellan branscher trots samma regelverk. Metod: Då studiens syfte var att jämföra hur företagen i de två branscherna informerar och hanterar goodwill i sina finansiella rapporter, har en flerfallsstudie med en komparativ design använts. Kvalitativ metod har används för att underlätta teoriutvecklingen. Data har hämtats från de valda företagens årsredovisningar mellan åren 2007 till 2016. Urvalet blev fyra företag från varje bransch som resulterade i 80 årsredovisningar. Teoretiska perspektiv: Referensramen har byggts upp av tidigare forskning på ämnet. Fokus har legat på vad goodwill är, kassagenererande enheter, nedskrivningar, samt earnings management. För att skapa en helhet har även goodwillens historia belyst. Utöver detta har även redogjorts för relevanta redovisningsstandarder. Empiri: Empirin bygger på material från företagens årsredovisningar. Studien undersöker branscherna hälsovård och industrivaror och -tjänster. Företagen inom branschen hälsovård är AstraZeneca AB, Swedish Orphan Biovitrum AB, Elekta AB och Getinge AB. Företagen inom branschen industrivaror och -tjänster är ÅF AB, Atlas Copco AB, Alfa Laval AB och Securitas AB. Resultat: Resultatet av studien visar att branschtillhörighet spelar en avgörande roll vid redovisning av goodwill. Rådande regelverk ger möjlighet till subjektiva bedömningar, som i kombination med en svårtolkad definition av goodwill, har lett till att branschpraxis har etablerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)