Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Hur man arbetar med fysisk aktivitet samt vilka hinder iorganisationen som försvårar arbetet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Melina Skarström; Adam Barchan; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidslärare arbetar för att främja fysiskaktivitet för elever på skolor och fritidshem samt vilka hinder som försvårar arbetet med attfrämja den fysiska aktiviteten. Följande frågeställningar som studien har utgått ifrån är; Hurarbetar fritidslärare för att främja fysisk aktivitet på skolor och fritidshem? samt Vilka hinderupplever fritidslärare finns i organisationen som försvårar arbetet med fysisk aktivitet? Studienutgår från organisationsteorin och har sin grund inom den kvalitativa forskningen. Empirin tillstudien samlades in genom semistrukturerade intervjuer med ett urval av sex olika fritidslärarepå tre olika fritidshem. Resultatet från studien visar att alla fritidshemmen arbetade med någonform av koncept för att främja fysisk aktivitet. De olika koncepten var HFS-pass, Skol IF,rastaktiviteter, fritids-pass och delaktighet. Resultatet påvisar även olika hinder som påverkadearbetet med fysisk aktivitet. De största hindren som hämmade arbetet var personalbrist samtbristande planeringstid för fritidslärare. Nyckelord: Barn, fritidshem, fritidslärare, fysisk aktivitet, hinder, kvalitativ metod, pedagoger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)