Gestationsdiabetes mellitus : En journalgranskningsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Linda Block; Jenny Johansson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. GDM har negativa effekter på maternella och fetala utfall. Barnmorskan har en betydande roll att motivera och stödja den gravida kvinnan till en hälsosam livsstilsförändring för att minska risken för komplikationer hos mor och barn. Syfte: Syftet var att genom journalgranskning undersöka predisponerande faktorer för GDM samt maternella och fetala utfall av GDM. Metod: Studien utgår ifrån en kvantitativ ansats med retrospektiv journalgranskning under åren 2014–2017. Studien omfattar 166 kvinnor med GDM. Data analyserades i PSPP statistikprogram. Resultat: Majoriteten av kvinnorna visade på övervikt eller fetma (72%). Det var fler utlandsfödda kvinnor än svenskfödda som utvecklade GDM. Studien visade att BMI och behandling hade störst betydelse för att uppnå ett normalt HbA1c. Slutsats: Resultatet är förenligt med tidigare forskning att övervikt och fetma är en av de största faktorerna till att utveckla GDM. Detta ställer krav på vården och framför allt på barnmorskor inom mödrahälsovården. Genom att arbeta effektivt med TTM för att göra en livsstilsförändring kan förhoppningsvis antalet kvinnor som utvecklar GDM under graviditet eller får manifest diabetes att minska. Nyckelord: Graviditetsdiabetes mellitus, GDM, BMI, utlandsfödd, journalgranskning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)