Att trona på minnen från fornstora dar – En analys av fideikommissinstitutets roll i det svenska rättssystemet från 1600-talet till idag utifrån ett marxistisk perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mikaela Von Bornstedt; [2019-05-21]

Nyckelord: fideikommiss; fideikommissinstitutet; rättshistoria;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar fideikommissinstitutets position i det svenska rättssystemet från tiden då det fördes till Sverige från Kontinentaleuropa på 1600-talet till idag. Sverige utmärker sig som det enda landet med bestående fideikommiss. I övriga Europa inleddes och avslutades avvecklingsprocesser mellan slutet av 1700-talet och 1930-talet. Avvecklingen berodde på att institutet ansågs vara en rest från feodalsamhället som orsakade både sociala och ekonomiska problem. Trots att det fanns en politisk vilja att inleda en avvecklingsprocess i Sverige redan på 1930-talet infördes lagen om avveckling av fideikommiss först 1963 och avvecklingen är ännu inte avslutad. Faktorer som har bidragit till rättsutvecklingen är intresset att skydda ekonomiska verksamheter och intresset att skydda kulturhistoriskt värdefull egendom. I uppsatsen kartläggs fideikommissinstitutets roll i svensk rätt och hur attityden mot institutet har förändrats under olika tidsperioder. Det är en rättshistorisk undersökning som utgår från marxistisk teori för att förstå hur materiella omständigheter har påverkat rättsutvecklingen och belysa de intressen som har genomsyrat reglerna om fideikommiss sedan 1600-talet. Rätten ses som resultatet av den härskande klassens ideologi och förändringar av fideikommissinstitutet framställs som resultatet av klasskamp som leder till att nya ideologier får genomslag i samhället. En diskussion förs om vilka intressen som har fått och fortfarande får inverkan på lagstiftningen, men också vilka intressen som får stå åt sidan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)