Kommunikation i ambulansteamet vid simulerade prehospitala patientfall : en kvalitativ observationsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Ambulanssjukvården blir allt viktigare i den moderna akutsjukvården då avancerad akutsjukvård kan utföras i prehospital miljö. World Health Organization menar att bristande kommunikation är orsaken till upp emot 70 procent av alla händelseavvikelser. Kommunikation i teamet har stor betydelse för samarbetet kring den skadade/sjuka patienten. Syftet var att undersöka kommunikation hos ambulansteamet vid simulerade prehospitala patientfall under utbildning i Crew Resource Management (CRM). Urvalet bestod av tolv deltagare där samtliga arbetade inom ambulanssjukvård. Datainsamlingen skedde i samband med ett utbildningsprojekt i ett ambulansdistrikt i södra Sverige och bestod av 12 stycken filmer. Dessa analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. I resultatet framkom tre kategorier utifrån befintliga nyckelord i CRM, adressering, readback och teamsummering. Analysen visar att de flesta fallen blir strukturerade genom kroppsspråk, ögonkontakt, att tala högt, även vid ickeadressering, icke-readback eller icke-teamsummering. Icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk spelar stor roll vid kommunikation i teamet. Ytterligare forskning behövs inom området för att förstå vilka effekter kommunikationen har kopplat till patientsäkerhet i det akuta prehospitala patientomhändertagandet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)