#FemvertiseThis - Mot bättre förståelse för kvinnlig porträttering vid skapande av rörlig reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Femvertising etablerades som begrepp av det amerikanska medieföretaget SheKnows Media år 2014, och innebär reklam som förstärker kvinnor. Då begreppet är relativt nytt finns lite forskning i ämnet. Denna studie syftar till att genom tre studier undersöka vad som utgör kvinnligt förstärkande reklam, och hur medieföretag kan arbeta med femvertising för att undvika traditionella stereotypa porträtt av kvinnor. Den första studien är en experimentell studie, där en kontrollgrupp och en försöksgrupp observerat och värderat hur stereotyp eller icke-stereotyp, och problematisk eller icke-problematisk de ansåg att porträtteringen av kvinnor var i två reklamer. Studien visade att gruppen som observerade femvertising uppfattade kvinnoporträtteringen i videon som lite problematisk, medan gruppen som endast observerade traditionell stereotyp reklam uppfattade porträtteringen som mycket problematisk. Nästa studie var en diskussion med fokusgrupperna där de fick utveckla sina tankar kring de observerade reklamerna och kring reklam i allmänhet. Undersökningen visade att grupperna ansåg att kvinnor ofta är passiva och används som accessoarer i reklam, samt att reklam har en påverkan på den som tittar på den. Detta visar på att det är av vikt för reklamskapare att fundera kring vilken samhällspåverkan kvinnoporträtt har. Den sista studien är en visuell innehållsanalys som gjordes av sju vinnande bidrag i SheKnows Medias #Femvertising awards. Studien visade hur femvertising används i praktiken. Resultatet av samtliga studier ledde fram till en metod för hur reklamskapare kan använda femvertising i syfte att motverka stereotypa kvinnoporträtt i rörlig reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)