Att vårda patienter vid livets slut : Sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Sjuksköterskor har en viktig och betydelsefull roll för patienter i palliativt skede. Målet för palliativ vård är att främja patienternas livskvalitet och minska lidande samt stödja patienten i att få en värdig död. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i palliativt skede. En litteraturöversikt har valts eftersom det var relevant för syftet. I analysen har 10 artiklar inkluderats. Det framkom fyra teman: Mötet med patienten Reflektion Vikten av samarbete samt Patientlidande Resultatet visade att sjuksköterskor upplever tidsbrist som främsta förbättringspunkt, “att inte räcka till” hos patienter i palliativt skede. Flertalet förbättringspunkter lyfts fram som kan tas vidare för att utveckla sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskor bör ges möjlighet att reflektera över situationer som uppstått i relation till palliativ vård och studera forskning inom området. Man måste se över hur organisationen bör planeras och struktureras för att sjuksköterskor inte ska behöva prioritera bort den psykosociala delen i mötet med patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)