Säker triagering på akutmottagning : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Omfattande patientflöden leder till stort fokus på triagering, dels för att tilldela patienten en korrekt vårdnivå och dels för att sjukvården skall ges i rätt tid. Implementeringen av triagesystemen inom hälso- och sjukvården resulterar däremot inte enbart i fördelar och det finns flera aspekter som inverkar på förutsättningarna för sjuksköterskans triagehantering och patientsäkerheten. Syfte: Syftet var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskans förutsättningar för att åstadkomma en patientsäker triagehantering på akutmottagningen. Metod: Data samlades in via tre vetenskapliga databaser inom huvudområdet omvårdnad. Detta resulterade i tio artiklar som analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Framförallt påverkades förutsättningarna för triagehanteringen av bristfälliga möjligheter till vidareutbildning, dålig efterföljsamhet gentemot riktlinjer och negativa stressorer såsom tidsbrist och frustration från patienter. Dessutom beaktade inte sjuksköterskan i tillräckligt hög grad det samlade värdet av visuell, vital och verbal information. Slutsats: För att upprätthålla kvaliteten och patientsäkerheten vid triagering krävs kontinuerlig utbildning och uppföljning, där särskild hänsyn tas till riktlinjerna. Utbildningen kan i sin tur leda till att sjuksköterskan inbegriper samtliga tre informationskällor i triageprocessen och inte förbiser betydande uppgifter om sjukdomstillståndet, trots tidsbegränsningen och frustrationen bland patienter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)