Kartläggning av samband mellan användningen av Instagram i relation till träningsberoende, träningsvanor och ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna : En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Idag blir allt fler människor mindre fysiskt aktiva, trots detta ökar utvecklingen av träningsberoende. Fysioterapeuter kan träffa personer med träningsberoende genom att de fått en skada på grund av sitt beteende. Därmed är det viktigt att fysioterapeuter har kunskap om träningsberoende och dess drivkraft. Användningen av sociala medier har ökat markant de senaste åren. En trend som ökat på Instagram är publicering av träningsrelaterade bilder. Publicering av sådana bilder, ökar pressen hos användaren på hur man bör se ut, vilket medför missnöje, ångest och andra negativa tankar. Syfte: Studiens syfte var att kartlägga samband mellan användningen av Instagram i relation till träningsberoende, träningsvanor och ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna mellan 18-24 år. Metod: En webbenkätundersökning gjordes för att besvara syftet. Enkäten skapades med inspiration från olika mätinstrument: IPAQ, EAI och ORTO-15. 47 svar analyserades. Resultat: Det fanns en koppling mellan mer användningstid och att följa träningskonton på Instagram, i relation till hög risk att utveckla träningsberoende. Det fanns också en korrelation mellan fler antal träningstimmar och risken att utveckla träningsberoende. Ingen korrelation visades mellan antalet träningstimmar och risken att utveckla ortorexia nervosa. Kvinnor hade högre risk att utveckla träningsberoende medan män hade högre risk att utveckla ortorexia nervosa. Konklusion: Koppling fanns mellan variablerna: användning av Instagram, risk att utveckla träningsberoende, träningsvanor och risk att utveckla ortorexia nervosa. Denna studies resultat kan vara påverkat då ett litet urval studerats. Mer forskning behövs inom området. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)