Låt inte resan förstöra resmålet : En kvalitativ studie om kommunikation av CSR  i resebranschen

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Frågeställningar: Vad bör en CSR-strategi innehålla för en resebyrå? Underfråga: Hur bör en resebyrå kommunicera sin CSR-strategi till sina leverantörer? Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilka aspekter och komponenter som bör ligga till grund för en resebyrås CSR-strategi. Målet är att dessa grunder ska mynna ut i rekommendationer för resebyråer för hur de ska formulera sin CSR-strategi. Syftet är även att undersöka och analysera hur resebyrån, som mellanhand, på bästa sätt ska kommunicera denna strategi till sina leverantörer. Vi ämnar hjälpa och guida resebyråer med att kommunicera dessa rekommendationer till sina leverantörer för att på så sätt göra resebranschen till en industri som på ett mer ansvarsfullt sätt tar hänsyn till ovan nämnda aspekter och komponenter. Metod: Denna kvalitativa uppsats har utförts med en induktiv ansats. Studien har byggts på data insamlad från semistrukturerade telefonintervjuer, sekundärkällor från relevanta organisationer samt litteraturstudier från framstående författare i ämnena CSR och CSR-kommunikation. Resultat: Studien har visat att CSR bör delas in i aspekter och komponenter som senare mynnar ut i aktiviteter för företag inom resebranschen att vidta. Dessa bör sedan kommuniceras till leverantörer med hjälp av kommunikation i form av dialoger, avtal och uppföljning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)