Störd dygnsrytm med fokus på sömn : intensivvårdspatienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Gordon-paul Grattidge; Mia Persson; [2020]

Nyckelord: Dygnsrytm; intensivvård; patient; sömn;

Sammanfattning: Bakgrund: Intensivvårdspatienter får en mer eller mindre störd dygnsrytm. Störd dygnsrytm påverkar välmående, tillfrisknande och hälsa både på kort och lång sikt. Sjuksköterskan har en viktig funktion i att förstå sambandet mellan störd dygnsrytm och hur det påverkar den svårt sjuka patienten och vad det ger för effekter för patientens tillfrisknande. Att försöka bibehålla dygnsrytmen är relevant för att inte förlänga intensivvårdstiden för patienten i onödan.   Syfte: Syften med studien är att beskriva störd dygnsrytm med fokus på sömn hos intensivvårdspatienter.   Metod: En litteraturstudie inkluderande artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats analyserades. Sökningar genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Vi fann tolv artiklar relevanta för den här studien och fyra kategorier identifierades vilket renderade i åtta subkategorier.   Resultat: Intensivvårdspatienter har en störd dygnsrytm och i det ingår sömnstörning som en huvudkomponent. Det finns flera orsaker och bakomliggande faktorer som påverkar både sömnen och dygnsrytmen, såväl miljömässiga som fysiska och psykiska. Gemensamt är att upplevelsen inte sällan är mycket individuell. Möjlighet att följa dygnets ljuscykel via ett fönster eller genom artificiellt ljus upplevs över lag som positivt och har en vetenskapligt bevisad betydelse för tillfrisknandet. En störd dygnsrytm och eller sömnstörningar påverkar intensivvårdspatientens redan hårt ansatta psykiska hälsa som i en del fall leder till kvarstående psykisk ohälsa efter sjukhusvistelsen.       Konklusion: Det svårt att hitta en gemensam lösning för rubbad dygnsrytm och sömnstörningar hos intensivvårdspatienter. Det är en mycket komplex och utlämnad patientgrupp med varierande individuella behov. Det krävs olika åtgärder på det individuella planet såväl i den miljö som patienten vistas i men även genom att tillse patientens fysiska och psykiska behov. Vidare forskning föreslås för att bättre förstå patientens behov, utveckla nya metoder och öka kunskapsläget i den kliniska verksamheten.   Nyckelord: Dygnsrytm, intensivvård, patient, sömn.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)