Nutritionsbedömning är viktigt men få patienter bedöms : En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattning om nutritionsbedömning av vuxna inom hälso- och sjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Nutritionsbedömning är viktigt men få patienter bedöms

En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattning om nutritionsbedömning för vuxna i hälso- och sjukvård

Marie Dahlgren Eva Holm

Abstrakt

Bakgrund: Många framför allt äldre människor lider av undernäring. Tillståndet uppmärksammas sällan därför att nutritionsbedömning inte rutinmässigt genomförs vid kontakt med hälso- och sjukvård. Undernäring får negativa konsekvenser för den enskilde och ger ökade samhällskostnader genom de komplikationer som uppstår. Med obligatorisk nutritionsbedömning för alla patienter kan tillståndet tidigt identifieras och behandlas. I bedömningsprocessen har sjuksköterskor en central roll och deras inställning till arbetsuppgiften är av stor betydelse för genomförandet.

Syfte: Att belysasjuksköterskors uppfattning om nutritionsbedömning av vuxna i hälso-och sjukvård.

Metod: En litteraturstudie innehållande 10 artiklar; fem med kvalitativmetod och fem medkvantitativmetod som ansats. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pub Med och Medline. Efter kvalitetsgranskning analyserades innehållet i valda artiklar.

Resultat: I materialet ingick 1872 sjuksköterskor. Sjuksköterskorna var i huvudsak positiva till nutritionsbedömning men osäkra på hur den skulle utföras. De önskade utbildning och träning samt goda förutsättningar i arbetsmiljön.

Konklusion: Kunskapsbrist och organisatoriska strukturer utgjorde de största hindren för obligatorisk bedömning. Förbättringsåtgärder krävs och kostnaderna för detta ligger sannolikt på mycket lägre nivå än kostnaden för de komplikationer som undernäring orsakar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)