Kvalitetssäkring och digitalisering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Sammanfattning: Bygg utgör världens största industri och branschen står därför inför stora utmaningar, då projekten förväntas färdigställas med god vinstmarginal samtidigt som det ska levereras med kortare byggtider, byggas med rätt kvalitet och helst till lägre kostnader. Detta ledde till ökade krav på branschen som utvecklades för att säkerställa att alla byggprojekt uppfyller samhällets och beställarens krav på den byggda miljön. Därmed har kvalitetsarbetet grundats i Europa och resulterade i etableringen av den internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000. Kvalitetsarbetet inkluderade egenkontroller som länge diskuterats som en lösning till kvalitetsbristerna i branschen, den infördes för att säkerställa att byggprocessen utförs enligt de krav som ställs i plan- och bygglagen samt kontrollplanen. Men utförandet av egenkontroll har visat brister i både kunskap och engagemang på grund av förvirringar och osäkerhet kring dess vikt, innebörden samt krav för dess utförande, vilket resulterade i låg tilltro mot egenkontroll samt högre krav av branschregler på att redovisa egenkontrollens trovärdighet. I ett försök att förbättra egenkontrollerna i branschen har digitalisering av kvalitetsprocessen infördes. Men byggbranschen i dagsläget har en låg digitaliseringsgrad jämfört med andra branscher. Så frågan är hur kan byggbranschen utföra en kvalitetssäker egenkontroll samt utnyttja den digitala utvecklingen i denna process? Syftet med arbetet är att skapa ökad förståelse till vikten av kvalitetssäkring i produktion samt undersöka påverkan av digitalisering på processen. Slutsatsen är att egenkontroll utgör grunden för kvalitetsarbetet i byggbranschen och det är därför viktigt att ha ett tydligt syfte för dess utförande. Huvudsyftet är att säkerställa en bra kvalitet på slutprodukten genom att kontrollera den byggda miljön mot uppställda kvalitetskrav. Men syftet är inte alltid tydlig för alla i byggbranschen och det beror på den stora variationen på kraven som ställs på egenkontrollens utförande och dokumentation, samt avsaknad av utbildning inom kvalitetsarbetet. Det är viktigt att utföra och dokumentera egenkontroll på korrekt sätt för att undvika de rättsföljder som en ofullständig egenkontroll kan ha. För att förbättra och effektivisera arbetet med egenkontroll i produktion har digitalisering av processen implementerats. Digitala verktyg har visat sig ha många fördelar bland annat bättre kvalitet på arbetet samt lätt tillgänglighet av information. Dock framkommer det ur studien att det finns utmaningar med verktyget som hindrar användandet till fullo. I syfte att kvalitetssäkra egenkontrollerna används ett kvalitetsledningssystem som innehåller tydliga kravställningar av den egna organisationen som innehåller en tydlig struktur för dess utförande och dokumentation. Strukturen skulle kunna erhållas genom upprättande av mallar som lyfter omfattning och krav på egenkontroll och anpassas för varje projekt. Det behövs att införa obligatoriska utbildningar som ökar både kunskap och förståelse för kvalitetsarbetet i branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)