I hederlighetens namn : En kvantitativ studie kring goodwillnedskrivningar ur ett positiv redovisningsteoretiskt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Datum:                    27 maj 2020, 2 juni 2020 Nivå:                        Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Madeleine Kämpe                        Alice Winkler                                  2 juli 1993                                     15 augusti 1994 Titel:                        I hederlighetens namn - En kvantitativ studie kring                goodwillnedskrivningar ur ett positiv redovisningsteoretiskt perspektiv. Handledare:           Aija Voitkane Nyckelord:              Goodwillnedskrivningar, Goodwill, IFRS, positiv redovisningsteori,         resultatmanipulering Syfte:                       Syftet med denna studie är att undersöka hur nedskrivningar av goodwill kan förklaras genom det opportunistiska beteendet som beskrivs i positiv redovisningsteori. Metod:                     En kvantitativ dokumentstudie som baseras på svenska börsnoterade aktiebolags årsredovisningar för 2018. Urvalet begränsades till börslistorna Small Cap och Large Cap. Datan analyserades genom multipel regressionsanalys. Slutsats:                  Inga signifikanta samband kunde konstateras i studiens tre hypoteser. Studiens slutsats blir därmed att nedskrivningar av goodwill på den svenska börsen inte kan förklaras genom positiv redovisningsteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)