NÄR LIVET FÖRÄNDRAS : Människors erfarenheter vid diagnosdebuten av Alzheimers sjukdom- ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Alzheimers sjukdom är idag den vanligaste förekommande demenssjukdomen. Människans egna upplevelser av att leva med Alzheimers är mindre beforskat. Symptom som depression och oro beskrivs i tidigt skede hos människan med Alzheimers sjukdom. Behovet av stöd ökar när symptomen tilltar och kan skapa ytterligare lidande och hinder i det dagliga livet. Sjuksköterskan behöver förstå människan så att denne kan uppleva hälsa trots ett stort lidande. Syfte: Att beskriva människors erfarenheter av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede. Metod: En allmän litteraturöversikt med ett systematiskt arbetssätt. Sju kvalitativa artiklar, tre kvantitativa artiklar analyserades. Resultat: Resultatet visade olika erfarenheter som nydiagnostiserade Alzheimers drabbade upplever. I resultatet framkom erfarenheter som främjar välmående och hjälper till att bevara identiteten. Men också erfarenheter som ökar oro och nedstämdhet. Fyra kategorier kunde urskiljas. ”Personligheten”, ”Meningsfull tillvaro”, ”Diagnosens påverkan” och ”Sinnesstämning”. Slutsats: Människor erfar fördelar i att hålla kvar vid sitt tidigare liv. Svårigheter i att bevara de intressen och färdigheter de tidigare haft följer med sjukdomens symptom. Livsberättelsen kan då vara ett stöd för både de människor som lever med Alzheimers sjukdom och sjuksköterskor för att ge god vård. Nyckelord: Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede, livsberättelse, människors erfarenheter, sjuksköterskors kompetens.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)