"Det här är en normal portion" Ätstörningsproblematik, medias påverkan och ungdomars kroppsbild ur ett normkritiskt skolperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anneli Arohlén; Lovisa Berglind; Jessica Wallgren; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ätstörningar och ätstörningsproblematik är ett av de största växande psykiska problemen bland ungdomar. I den här litteraturstudien presenteras ett antal studier med fokus på symtom och faktorer som är relaterade till ätstörningar. Syftet med litteraturstudien är att genomföra en omfattande översikt kring aktuell forskning om ätstörningar och ätstörningsbeteende i en skolkontext. Litteraturstudiens problemformulering syftar till att undersöka hur arbetet med ätstörningar ser ut i skolan, hur lärare kan arbeta på ett normkritiskt sätt angående mat och hälsa samt hur media literacy kan fungera som en förebyggande åtgärd mot ätstörningar och ätstörningsproblematik. Metoden utgick från litteratursökning i fyra olika databaser och därefter har databearbetning av litteraturen genomförts. Resultatet visar på vilka faktorer och symptom som kan kopplas till ätstörningar och något som framkommit är också hur media literacy kan fungera som en motverkande faktor för uppkomsten av ätstörningar och ätstörningsproblematik. Slutsatserna från den här litteraturstudien är att hem- och konsumentkunskapslärare behöver ha en förmåga till ett normkritiskt perspektiv och att media literacy kan vara ett viktigt verktyg i hem- och konsumentkunskapen relaterat till hem- och konsumentkunskapens ämnesinnehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)