Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang om undervisning av flerspråkiga barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Denna studie handlar om flerspråkighet i förskolan. Sju förskollärare intervjuades om deras undervisning med flerspråkiga barn. Resultatet visar att de arbetar med flerspråkighet i förskolan i syfte att främja språkutveckling både i svenska och på barnets modersmål. Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med flerspråkiga barns lärmiljö. Förskollärarna i studien använder olika arbetssätt för att stötta barnen i deras språkutveckling. Förskollärarna samarbetade med vårdnadshavarna, för att främja barnens modersmål. De samlade till exempel in ord på olika språk i syfte att stödja barnens flerspråkiga utveckling. Därefter skrev de ner orden på olika språk och satte upp dem jämte bilder som föreställde ordet på väggarna. Vidare använde förskollärarna digitala verktyg, som applikationen Polyglutt. Denna applikation läser texter, barnböcker, högt på olika språk. Förskollärarna använder tecken som stöd i deras kommunikation med barnen. Ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet är idag avgörande för att alla barn ska kunna ingå i förskolan. För att stödja en inkluderande flerspråkig miljö uppmuntrar förskollärarna barn att använda alla sina språk i leken. Detta syftar till att stödja ömsesidig respekt för olikheter och skapa en god miljö för språkutveckling både i svenska och på barnens familjespråk. Nyckelord: Flerspråkighet, lärandemiljö, språkutveckling och förskola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)