Bemötandet i ambulans och på akutmottagningar i Sverige ur patientens perspektiv: En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Även om många patienter är nöjda med vården de får via ambulans och på akutmottagningar så finns det ett missnöje hos patienter avseende brist på bekräftelse, delaktighet och information. Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva hur patienter upplever bemötandet av vårdpersonal inom ambulansvård och på akutmottagningen. Metod: Denna studie använder sig av kvalitativa originalartiklar för att sammanställa patienters perspektiv av bemötande av ambulanspersonal och personal på akutmottagningen.   Resultat: Tre huvudteman framkom i resultatet: Patienternas behov av att inkluderas; vilket främst handlade om att bjudas in till dialog kring sin vårdsituation. Patienternas behov av att bekräftas; där det framförallt handlade om att bli tagna på allvar gällande oro och symtom samt bli behandlade som unika människor. Patienternas behov av information; vilket huvudsakligen var information kring väntetider, behandling och regler på akutmottagningen. Behoven varierar mycket från patient till patient. Då patienter inte upplevde att de blev bemötta på ett tillfredsställande sätt uppkom ett missnöje hos patienterna.   Slutsats: Sammanställningen visade liknande resultat för patienter som blivit omhändertagna av ambulanspersonal såväl som personalen på akutmottagningen. Bortsett från att det fanns ett ökat behov av information för patienterna på akutmottagningen. Med ett holistiskt perspektiv kan vårdpersonalen främja ett gott bemötande mellan patient och vårdgivare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)