”Det finns inga specifika pojkkonflikter eller tjejkonflikter” : En studie om förskolans genusmedvetenhet i konfliktsituationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Nahla Kareem; Rebecca Svärd; [2018]

Nyckelord: konflikter; konflikthantering; genus;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är få fördjupad kunskap om konflikter och konflikthantering i förskolan. Syftet är även att synliggöra förskolans genusmedvetenhet i arbetet med konflikthantering. Studien har en kvalitativ ansats och metoden var kvalitativa intervjuer. Sex förskollärare från tre olika förskolor intervjuades. Studien visar att konflikter mellan flickor och konflikter mellan pojkar ser ut på olika sätt. Flickors konflikter är främst verbala och pojkars konflikter är ofta fysiskt våldsamma. Konflikter mellan flickor och pojkar varierar dock i hög grad, men i dessa konfliktsituationer kan vi utläsa att pojkar ofta har övertaget. Skillnaden mellan flickors och pojkars konflikter analyseras utifrån feministisk poststrukturell teori. Vilken visar att flickors och pojkars genusskapande är ett resultat av övergripande samhällsstrukturer som även präglar förskolans verksamhet. Vidare är pedagogerna även medvetna om jämställdhetsuppdraget och att de kan påverka reproducerandet av könsnormer. Resultatet visar även att förskollärare använder sig av en rad olika metoder för konflikthantering och den främsta metoden är samtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)