Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik - En eventstudie om penningpolitikens effekt under finanskrisen och den europeiska skuldkrisen

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Sammanfattning:

Den finansiella krisen följt av den europeiska skuldkrisen har inneburit ett nollränteläge där möjligheten att bedriva penningpolitik har försvårats då marginaleffekten av att sänka styrräntan avtagit samtidigt som finanspolitiken varit kraftigt begränsad. Istället har Europeiska centralbanken (ECB) blivit tvungna att ägna sig åt okonventionella åtgärder, som kvantitativa lättnader och förändrade kreditpolicys.

Tidigare studier ger en tvetydlig bild av vilken effekt användningen av den okonventionella penningpolitiken har haft för den ekonomiska återhämtningen.

Studien syftar till att analysera om Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik har haft önskad effekt på ekonomin i euroområdet. Med en eventstudie undersöks hur penningpolitiken har påverkat aktiemarknaden i Tyskland, Frankrike, Irland, Portugal, Spanien och Italien. Aktiepriset antas reflektera all tillgänglig och relevant information och utvecklingen på aktiemarknaden ger därför en anvisning om förväntade framtida konjunktur.

Studiens resultat visar att förändrade kreditpolicys har haft en temporär positiv effekt på den ekonomiska återhämtningen. Användandet av kvantitativa lättnader skiljer sig åt mellan obligationsköpsprogrammen.

Vi hävdar att i de fall kvantitativa lättnader haft en positiv effekt har det berott på att ECB lyckats skapa en signaleffekt kring programmet, samt att storleken på programmet har haft en betydelse för att skapa en signaleffekt. Sammanfattningsvis konstaterar vi att användningen av kvantitativa lättnader har haft större effekt än förändrade kreditpolicys på den ekonomiska återhämtningen i euroområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)