Etik inom Djursjukvården

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: SammanfattningDet finns lite skrivet i ämnen som rör etik i samband med djursjukvård. Utvecklingen inom djursjukvården har under de senaste åren gått mycket fort fram och man kan idag behandla sjukdomar som tidigare inte var möjliga att behandla. Den här utvecklingen leder till nya frågeställningar inom djursjukvården, till exempel hur långt man skall gå i behandlingen av ett sällskapsdjur. Inom humanvården har man nyligen infört en lag om att en etisk prövning skall genomföras innan nya behandlingsmetoder får användas. I arbetet behandlas denna nya lag samt den etiska prövningen inför djurförsök – något som kanske skulle kunna tillämpas inom djursjukvården . Arbetet behandlar även olika sätt att värdera om en behandling skall genomföras eller inte. Vi berör ämnen såsom grunderna för etik och moral, hur synen på djur har förändrats samt vad som innefattas i ett värdigt djurliv. I arbetet finns även en del frågeställningar som djurhälsopersonal och djurägare kan använda sig av när de står inför ett etiskt dilemma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)