Kooperativt lärande i matematikundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Det här arbetet innehåller en kunskapsöversikt över kooperativt arbete i ämnet matematik. Syftet med arbetet har varit att besvara tre huvudsakliga frågor: Vad är kooperativt lärande, hur kan kooperativt lärande användas i matematikklassrummet och vilka effekter har kooperativt lärande på elevernas attityd till matematikämnet och hur påverkar det deras matematikresultat? De svar och resultat som presenteras i arbetet är framtagna från artiklar som är peer-reviewed funna på olika sökbaser. Artiklarna som har valts ut är en liten andel av den forskning som uppkom vid sökningarna, och har blivit utvalda utifrån relevans, publiceringsdatum och innehåll. Resultatet är indelat i tre stora rubriker som är utformade från våra tre frågeställningar. I den första rubriken förklarar vi hur de olika artiklarna definierar kooperativt lärande, vad som inte kan räknas till kooperativt lärande och vilka typer av kooperativt arbete det finns. De resultat vi presenterar i rubrik två har delats upp i fyra stycken underrubriker: grupparbetets organisation, grupparbetets uppgift, bedömningen av grupparbetet och lärarens egen roll i grupparbetet. Del tre är indelad i två underrubriker: Attitydförändringar av kooperativt arbete inom matematiken samt prestationsförändringar av kooperativt arbete inom matematiken. I den slutgiltiga diskussionen skriver vi vad vi kunde gjort annorlunda under arbetets gång. Här sammanställs också resultatet tillsammans med våra egna åsikter och tankar. Avslutningsvis skriver vi om hur arbetet har hjälpt oss för vår framtida profession och kommer med ett förslag till ett framtida examensarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)