Avskaffad revisionsplikt : En litteraturstudie om tänkta och faktiska konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Datum: 2015-05-29

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi

Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola

Författare: Daniel Vikström Jonas Jansson

                 28 december 1989 28 januari 1990

Titel: Avskaffad revisionsplikt – En litteraturstudie om tänkta och faktiska konsekvenser för revisorer

Handledare: Esbjörn Segelled

Nyckelord: Avskaffad revisionsplikt, SOU 2008:32, konsekvenser, tänkta, faktiska

Frågeställning: Vilka skillnader finns det mellan de konsekvenser som presenterats i delbetänkandet SOU 2008:32 och hur det faktiskt har blivit?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån existerande studier kartlägga vilka konsekvenser den avskaffade revisionsplikten har fått för revisorer och jämföra dessa med de tänkta konsekvenser som presenterats i delbetänkande SOU 2008:32.

Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturstudie för att kunna utgå från ett större antal intervjuer med revisorer jämfört med att genomföra egna intervjuer. I studien togs tänkta konsekvenser från SOU 2008:32 fram och jämfördes med resultatet från litteraturstudien där uppsatser, artiklar och statistik ingår.

Slutsats: De tänkta konsekvenserna från SOU 2008:32 stämmer i stort med resultatet från litteraturstudien. Det finns vissa små skillnader som att konkurrensen från revisorerna på redovisningsområdet inte blivit lika stor som utredningen (SOU 2008:32) hade tänkt. Breddningen av utbudet från revisionsbyråer har också stämt överens med utredningens prediktion, även om det finns en större variation än vad utredningen tänkt mellan vilka byråer som breddar sitt utbud.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)