Återgång till idrott efter höftartroskopi för Femuroacetabulär Impingement Syndrom : Nivå på utövande och psykologisk beredskap

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Författare: Hanna Momatz Olsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund:FemuroacetabulärImpingementsyndrom(FAIS) är en vanligt förekommande orsak till höftsmärta och nedsatt höftfunktion hos idrottare. Flertalet studier visar goda resultat efter höftartroskopiför FAISoch enligt en review artikel återgår i genomsnitt 87% av patienterna till idrott.För att lyckas återgå till idrott efter operation anses psykologisk beredskap vara en viktig faktor. I dagsläget saknas studier på återgång till idrott efter höftartroskopi för FAIS definierat utifrån vilken nivå på idrott patienten återgår till samt vilken psykologisk beredskap patienten rapporterar vid icke återgång eller återgång till idrott.  Syfte: Syftet med studienvar att beskrivapatienters återgång till olika nivåer på idrott 3-36 månader efter höftartroskopiför FAIS. Studien syftar även till att beskriva hur den psykologiska beredskapen för återgång till idrott skiljer sig åt mellan patienter som inte återgått och de som återgår till idrott på olika nivåer. Metod: Studien är en kvantitativobservationsstudie med icke-experimentell design och utfördes genom en enkätundersökning. Resultat:I denna studie är det 90,5% som återgår till idrott sammanlagt varav den största andelen återgått till idrott/ motion men ej tillbaka till den huvudsakligen idrotten som var aktuell innan skadan. Det är 16,7% av patienterna som har återgått till samma eller högre prestationsnivå som innan skadan. 58,3% är inte nöjda med sin aktuella aktivitetsnivå och det kunde observeras att ju högre nivå på återgång till idrott desto större andel patienter var nöjda med sin aktuella aktivitetsnivå. Signifikant skillnad rapporteras avseende psykologisk beredskap för återgång till idrott mellan de olika nivåerna på återgång till idrott, ju högre nivå på återgång till idrott desto högre psykologisk beredskap för återgång till idrott kunde rapporteras.Slutsats:Hög andel patienter återgår till idrott, 3-36 månader efter höftartroskopi för FAIS, dock endast en liten andel återgår till samma eller högre prestationsnivå. Mindre än hälften av urvalet nöjda med sin aktuella aktivitetsnivå. Det framkommer att patienter som återgått till högre nivå på idrott rapporterade signifikant högre resultat på HIP-RSI, psykologisk beredskap för återgång till idrott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)