Att utmana föreställningar : En kvalitativ studie om genusmedveten vägledning i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Åsa Szucs; Mattias Hallgren; [2022]

Nyckelord: Genus; Kön; Studie- och yrkesval;

Sammanfattning: Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om studie- och yrkesvägledares syn på genusmedveten vägledning i grundskolan. Vi vill även att få fördjupade kunskaper om vilka metoder och verktyg som vägledarna använder i arbetet med genusmedveten vägledning. Vi har använt oss av kvalitativ metod genom att vi gjort åtta djupintervjuer med fyra kvinnor och fyra män som arbetar som studie- och yrkesvägledare i grundskolan i Sverige. Vägledarna har studie- och yrkesvägledarexamen. Vår studie har utgått ifrån Linda Gottfredssons (1981) teori The theory of circumscription, compromise and self-creation. Studiens resultat visar att vägledarna vi intervjuat ser ett ansvar i att arbeta med genusperspektiv i vägledningen och de tycker att det är viktigt att arbeta med genusfrågor. Resultatet visar också att det hos vägledarna finns skilda sätt att beskriva genusmedveten vägledning. Vi har fått ta del av ett flertal strategier och arbetssätt som kan användas för att arbeta med genusmedveten vägledning. Vi har sedan diskuterat vägledarnas olika syn på betydelsen av kön i vägledningsprocessen. Vi har även diskuterat genusmedveten vägledning och vi har lyft betydelsen av att utmana elevers föreställningar för att få eleven att se möjligheter. Framtida forskningsområden skulle kunna vara att undersöka lärares inställning till att samarbeta med studie och yrkesvägledare i frågor som rör genus eller normkritik. Ett annat framtida forskningsområde skulle kunna vara att skolledarperspektivet lyfts med fokus på genusmedvetenhet och hela skolans ansvar för dessa frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)