”Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?” : Diskursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: När offentligheten flyttar in i sociala medier har svenska myndigheter att hantera förändrade villkor för dialogen med samhällets medborgare. I föreliggande uppsats undersöker jag hur sådana villkor formas av diskursiva förhandlingar som äger rum i en myndighets, nämligen Polisens, chattsessioner på Facebook. Närmare bestämt utreder jag hur chattsessionerna fungerar som kommunikativa verksamheter. Sammanlagt analyserar jag åtta trådar ur fem olika chattsessioner, där trådarna representerar olika kommunikativa scenarion. Analysen fokuserar på hur aktörerna gör bruk av konstituenter, närhetspar och adressatpositionering för att förhandla om det diskursiva utrymmet och för att förverkliga sina respektive kommunikativa projekt. Dessutom utreder analysen hur förhandlingarna förhåller sig till respektive kommunikativ verksamhets ramar. Med en konstruktivistisk utgångspunkt hämtar jag alltså analysverktyg från forskningsfält som textanalys, diskursanalys och samtalsanalys. Denna ansats har inte tidigare tillämpats på datormedierad polisdialog. Resultatet visar att aktörerna, polisiära som icke-polisiära, anpassar sitt bruk av kommunikativa medel efter de kommunikativa projekt som de strävar efter att förverkliga. I somliga av de analyserade chattrådarna antar Polisen en traditionell myndighetsroll, medan de i andra trådar uppträder som en aktör bland andra. Myndigheten lyckas visserligen behålla den diskursiva kontrollen över sina chattsessioner, men öppnar samtidigt upp för externa aktörer att förhandla om dess verksamhet. I diskussionen problematiserar jag det faktum att Polisen visar tecken på fortsatt intimisering, eftersom det både förenklar och försvårar medborgares tillgång till information från det offentliga. Genom att beskriva den bredd av kommunikativa scenarion som Polisen möter på sin facebooksida visar jag vad myndigheter i allmänhet behöver kunna hantera när villkoren för deras kommunikation förändras. Undersökningens metod lämpar sig för beskrivning av ett datormedierat material som visserligen tillkommer skriftligt, men som lika mycket uppvisar muntliga drag. Samtidigt föreslår jag hur metoden kan utvecklas för att kunna vara fruktbar för framtida undersökningar av liknande material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)