Kommunala fördelar genom proaktivt hållbarhetsarbete - En fallstudie av Eskilstuna kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: Den största delen av det kommunala arbetet med hållbar utveckling är idag inte lagstadgat utan frivilligt. Detta innebär att långt ifrån alla kommuner bedriver ett omfattade hållbarhetsarbete. Då dagens samhällsstruktur och våra levnadsvanor samt olika miljöproblem ömsesidigt påverkar varandra och även får ekonomiska konsekvenser är det av stor vikt att arbeta lokalt med hållbar utveckling. Även invånare och andra aktörer är en viktig del i hållbarhetsarbetet då även de behöver bidra i arbetet för att en hållbar utveckling ska vara möjlig att uppnå. Studiens syfte är att undersöka vilka fördelar kommuner får genom att vara proaktiva och driva ett omfattande hållbarhetsarbete samt om kommunikation, delaktighet och samverkan är viktiga delar i detta. I studiens frågeställningar undersöks även vilka fördelar kommuner får av att ha en profil som framkantskommun inom hållbar utveckling. Uppsatsens metod består av en fallstudie av Eskilstuna kommun som redan bedriver ett omfattande och ambitiöst arbete med hållbar utveckling. Tre kommunala tjänstemän intervjuades i studien vars material även bestod av skriftliga källor. De viktigaste slutsatserna är att det är viktigt att konkretisera begreppet ”hållbar utveckling”, att både politiker och tjänstemän är engagerade och drivna men även att hela kommunorganisationen är delaktig i arbetet. Inom information och kommunikation av hållbarhetsarbetet framgår värdet av att ha en mängd kommunikationskanaler. Att Eskilstuna kommun har kommunicerat sitt hållbarhetsarbete har lett till att invånarna är medvetna om att kommunen är framstående inom hållbar utveckling och att invånarna själva har blivit motiverade att delta i detta arbete. Slutligen konkluderas att både Eskilstuna kommun och företagen inom kommunen får konkurrensfördelar av att kommunen är framstående inom hållbar utveckling. Eskilstuna kommun får även andra typer av fördelar av hållbarhetsarbetet som olika typer av besparingar, effektivare resursanvändning samt mer självklara fördelar som bra miljö och folkhälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)