Mjuka värden i en hård bransch

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. Metod: En kvalitativ fallstudie med induktiv ansats på Axis Communications. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes för datainsamling. Datan analyserades sedan utifrån vedertagna dimensioner på organisationskultur och koordination. Slutligen användes mönsterjämförelse för att genomföra en analys och svara på forskningsfrågan. Teoretiska perspektiv: Det övergripande teoretiska ramverket som studien baseras på är det resursbaserade synsättet främst utifrån Barney (1986) som beskriver att en stark företagskultur kan leda till konkurrensfördelar. Kotter och Heskett (1992) menar att företagskultur kan leda till förbättrad koordination. För dimensionalisering av företagskultur har Hofstede (1998) legat till grund. Motsvarande dimensionalisering av koordination ur Brannick, Prince, Prince och Salas (1995). Empiri: Axis möter efterfrågan på innovation genom ett projektbaserat arbetssätt och en platt organisation där anställda förväntas ta stort eget ansvar. Resultat: Axis medvetna och anpassade företagskultur har en positiv effekt på den interna koordinationen. I det reviderade teoretiska ramverket presenteras hur de olika dimensionerna av företagskulturen påverkar den interna koordinationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)